Skip to main content

Privacy Policy (UE)

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 9 máj 2023 a vzťahuje sa na občanov a legálne osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, čo robíme s údajmi, ktoré o vás získame prostredníctvom https://viesaholiday.com/sk/. Odporúčame vám, aby ste si toto vyhlásenie pozorne prečítali. Pri spracovaní dodržiavame požiadavky právnych predpisov o ochrane osobných údajov. To okrem iného znamená, že:

 • jasne uvádzame účely, na ktoré spracúvame osobné údaje. Robíme to prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
 • naším cieľom je obmedziť náš zber osobných údajov iba na tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na legitímne účely;
 • najskôr požadujeme váš výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v prípadoch, ktoré vyžadujú váš súhlas;
 • prijímame primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a požadujeme to aj od strán, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene;
 • rešpektujeme vaše právo na prístup k vašim osobným údajom alebo na ich opravu alebo vymazanie na vašu žiadosť.

Ak máte otázky alebo chcete presne vedieť, aké údaje o vás uchovávame, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávania

Osobné údaje môžeme zhromažďovať alebo prijímať na množstvo účelov spojených s našimi obchodnými operáciami, ktoré môžu zahŕňať nasledujúce: (kliknutím rozbalíte)

2. Zdieľanie s inými stranami

Tieto údaje zdieľame iba so spracovateľmi a s inými tretími stranami, pre ktoré je potrebné získať súhlas.

Meno: Google
Krajina: Irlanda, Unione Europea
Účel: Analisi
Údaje:  Meno: Brevo (ex Sendinblue)
Krajina: Francia
Účel: Newsletter
Údaje:  Meno: Hotjar
Krajina: Malta
Účel: Analisi Statistiche
Údaje:  Meno: Meta
Krajina: 
Účel: Analisi e Retargeting
Údaje: 

3. Cookies

Náš web používa cookies. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našich zásadách Cookie

4. Postupy zverejňovania

Osobné údaje zverejňujeme, ak nás zákon alebo súdny príkaz vyžaduje v reakcii na orgán činný v trestnom konaní v rozsahu povolenom inými ustanoveniami zákona, poskytnúť informácie alebo na účely vyšetrovania záležitosti súvisiacej s verejnou bezpečnosťou.

Ak sa naša webová stránka alebo organizácia prevezme, predá alebo sa podieľa na fúzii alebo akvizícii, vaše údaje môžu byť zverejnené našim poradcom a prípadným kupujúcim a budú odovzdané novým vlastníkom.

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov.

Google nesmie používať údaje na žiadne iné služby Google.

Zahrnutie úplných adries IP je zablokované.

5. Zabezpečenie

Zaviazali sme sa k bezpečnosti osobných údajov. Prijímame primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme obmedzili zneužívanie a neoprávnený prístup k osobným údajom. To zaisťuje, že k vašim údajom majú prístup iba nevyhnutné osoby, že prístup k údajom je chránený a naše bezpečnostné opatrenia sú pravidelne kontrolované.

6. Webové stránky tretích strán

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán prepojené odkazmi na našich webových stránkach. Nemôžeme zaručiť, že tieto tretie strany budú s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať spoľahlivo alebo bezpečne. Pred použitím týchto webových stránok vám odporúčame prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto webových stránok.

7. Dodatky k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám pravidelne si preštudovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách. Okrem toho vás budeme aktívne informovať, kdekoľvek to bude možné.

8. Prístup k vašim údajom a ich úprava

Ak máte otázky alebo chcete vedieť, aké osobné údaje o vás máme, kontaktujte nás. Môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených informácií. Máte nasledujúce práva:

 • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
 • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
 • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.
 • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
 • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie.

Uistite sa, že vždy jasne uvediete, kto ste, aby sme si mohli byť istí, že neupravíme ani nevymažeme žiadne údaje nesprávnej osoby.

9. Podanie sťažnosti

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým spracúvame (sťažnosť) na spracovanie vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu údajov.

10. Úradník pre ochranu údajov

Náš úradník pre ochranu údajov bol zaregistrovaný na úrade pre ochranu údajov v členskom štáte EÚ. Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo úradníka pre ochranu údajov, môžete sa obrátiť na Alejandro Jacquet, prostredníctvom alebo amministrazione@italcolven.com alebo telefonicky na +39 0574 870 516

11. Kontaktné údaje

Italcolven srl
Via G. Rossini 50 - 59013 Montemurl (PO), Italy.
Taliansko
Webová stránka: https://viesaholiday.com/sk/
E -mail: moc.nevloclati@enoizartsinimma
Telefónne číslo: +39 0574 870 516

Príloha

WPML

WPML utilizza i cookie per identificare la lingua del visitatore corrente, quella dell'ultima visita e quella degli utenti che hanno effettuato l'accesso. Quando si utilizza il plugin, WPML condividerà i dati relativi al sito tramite il programma di installazione. Non verrà condiviso nessun dato personale dell'utente.

WPML Translation Management

WPML Translation Management invierà l'indirizzo e-mail e il nome di ciascun responsabile e traduttore assegnato, nonché gli stessi contenuti all'editor di traduzione avanzato e ai servizi di traduzione utilizzati.

WPML String Translation

WPML String Translation invierà tutte le stringhe all'editor di traduzione avanzato di WPML e ai servizi di traduzione utilizzati.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Questo sito web utilizza la Privacy Suite per WordPress di Complianz per raccogliere record di consenso. Per questa funzionalità il tuo indirizzo IP è reso anonimo e memorizzato nel nostro database. Per ulteriori informazioni, vedere la Dichiarazione sulla Privacy di Complianz.

Popup Maker

Ciao,

This information serves as a guide on what sections need to be modified due to usage of Popup Maker and its extensions.

You should include the information below in the correct sections of you privacy policy.

Disclaimer: This information is only for guidance and not to be considered as legal advice.

Nota: Some of the information below is dynamically generated, such as cookies. If you add or change popups you will see those additions or changes below and will need to update your policy accordingly.

Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo

Moduli di iscrizione

Popup Maker subscription forms are not enabled by default.

If you have used them in your popups to collect email subscribers, use this subsection to note what personal data is captured when someone submits a subscription form, and how long you keep it.

For example, you may note that you keep form submissions for ongoing marketing purposes.

Testo suggerito: Se invii un modulo di iscrizione sul nostro sito, accetti che noi salviamo il tuo nome, l'indirizzo email e altre informazioni pertinenti. These subscriptions are used to notify you about related content, discounts & other special offers. You can opt our or unsubscribe at any time in the future by clicking link in the bottom of any email.

Cookie

Popup Maker utilizza i cookie per la maggior parte dei popup. La funzione principale è quella di non annoiare i tuoi utenti con lo stesso popup ripetutamente.

Ciò può comportare il salvataggio dei cookie per un lungo periodo di tempo. Si tratta di cookie non di tracciamento utilizzati solo dai nostri popup.

Below is a list of all cookies currently registered within your popup settings. These are here for you to disclose if you are so required.

Nome del cookie Utilizzo Ora pum-723 Cookie used to prevent popup from displaying repeatedly. 1 week
Testo suggerito: Utilizziamo cookie anonimi per impedire agli utenti di vedere ripetutamente lo stesso popup nel tentativo di rendere l'esperienza dei nostri utenti più piacevole pur continuando a inviare messaggi sensibili al tempo.

Analitica

Popup Maker tiene traccia in modo anonimo delle visualizzazioni e delle conversioni dei popup.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati

Subscriber information is retained in the local database indefinitely for analytic tracking purposes and for future export. Data will be exported or removed upon users request via the existing Exporter or Eraser. If syncing data to a 3rd party service (for example Mailchimp), data is retained there until unsubscribed or deleted.

Dove inviamo i tuoi dati

Popup Maker non invia alcuna informazione dell'utente al di fuori del tuo sito per impostazione predefinita. If you have extended our subscription forms to send data to a 3rd party service such as Mailchimp, user info may be passed to these external services. These services may be located abroad.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Questo sito web utilizza la Privacy Suite per WordPress di Complianz per raccogliere record di consenso. Per questa funzionalità il tuo indirizzo IP è reso anonimo e memorizzato nel nostro database. Per ulteriori informazioni, vedere la Dichiarazione sulla Privacy di Complianz.

WPML String Translation

WPML String Translation invierà tutte le stringhe all'editor di traduzione avanzato di WPML e ai servizi di traduzione utilizzati.

WPML Translation Management

WPML Translation Management invierà l'indirizzo e-mail e il nome di ciascun responsabile e traduttore assegnato, nonché gli stessi contenuti all'editor di traduzione avanzato e ai servizi di traduzione utilizzati.

WPML

WPML utilizza i cookie per identificare la lingua del visitatore corrente, quella dell'ultima visita e quella degli utenti che hanno effettuato l'accesso. Quando si utilizza il plugin, WPML condividerà i dati relativi al sito tramite il programma di installazione. Non verrà condiviso nessun dato personale dell'utente.

Ultimate Member

What personal data we collect and why we collect it

Forms

Ultimate Member provides you with forms for user registration, login and profiles. Via these forms you are collecting personal data from your users. You should include in your privacy policy what personal data is captured when someone submits/fills in one of the forms, why you collect it and what you do with this data and how long you keep it.

How long we retain your data

Registered user information is retained in your website’s database indefinitely. Data can be exported or removed upon users request via the existing WordPress data exporter or eraser. If syncing data to a 3rd party service (e.g Mailchimp via our MailChimp extension), data is retained there until unsubscribed or deleted.

Where we send your data

Ultimate Member does not send any user data outside of your site by default. If you have extended the functionality of the plugin (e.g sending registered user data to MailChimp via our MailChimp extension, this user info may be passed to these external services. These services may be located abroad and outwith the EU.

Popup Maker

Ciao,

This information serves as a guide on what sections need to be modified due to usage of Popup Maker and its extensions.

You should include the information below in the correct sections of you privacy policy.

Disclaimer: This information is only for guidance and not to be considered as legal advice.

Nota: Some of the information below is dynamically generated, such as cookies. If you add or change popups you will see those additions or changes below and will need to update your policy accordingly.

Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo

Moduli di iscrizione

Popup Maker subscription forms are not enabled by default.

If you have used them in your popups to collect email subscribers, use this subsection to note what personal data is captured when someone submits a subscription form, and how long you keep it.

For example, you may note that you keep form submissions for ongoing marketing purposes.

Testo suggerito: Se invii un modulo di iscrizione sul nostro sito, accetti che noi salviamo il tuo nome, l'indirizzo email e altre informazioni pertinenti. These subscriptions are used to notify you about related content, discounts & other special offers. You can opt our or unsubscribe at any time in the future by clicking link in the bottom of any email.

Cookie

Popup Maker utilizza i cookie per la maggior parte dei popup. La funzione principale è quella di non annoiare i tuoi utenti con lo stesso popup ripetutamente.

Ciò può comportare il salvataggio dei cookie per un lungo periodo di tempo. Si tratta di cookie non di tracciamento utilizzati solo dai nostri popup.

Below is a list of all cookies currently registered within your popup settings. These are here for you to disclose if you are so required.

Nome del cookie Utilizzo Ora pum-723 Cookie used to prevent popup from displaying repeatedly. 1 week
Testo suggerito: Utilizziamo cookie anonimi per impedire agli utenti di vedere ripetutamente lo stesso popup nel tentativo di rendere l'esperienza dei nostri utenti più piacevole pur continuando a inviare messaggi sensibili al tempo.

Analitica

Popup Maker tiene traccia in modo anonimo delle visualizzazioni e delle conversioni dei popup.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati

Subscriber information is retained in the local database indefinitely for analytic tracking purposes and for future export. Data will be exported or removed upon users request via the existing Exporter or Eraser. If syncing data to a 3rd party service (for example Mailchimp), data is retained there until unsubscribed or deleted.

Dove inviamo i tuoi dati

Popup Maker non invia alcuna informazione dell'utente al di fuori del tuo sito per impostazione predefinita. If you have extended our subscription forms to send data to a 3rd party service such as Mailchimp, user info may be passed to these external services. These services may be located abroad.